KVKK Aydınlatma Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vitabiotics Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Vitabiotics”) tarafından, www.vitabiotics.com.tr adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden Vitabiotics ürünlerine ilişkin görüş ve yorumlarınızı bildirmeniz esnasında işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Vitabiotics tarafından işletilen İnternet Sitesi kapsamında, kullanıcıların kişisel verilerinin;

 • Kullanıcı’ya doğru hitap edilebilmesi,
 • Kullanıcı’nın www.vitabiotics.com.tr adresindeki internet sitesi üzerinden hizmet alabilmesi,
 • Vitabiotics ürün ve hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla istatistiksel kayıtlar tutulması,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Vitabiotics’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

amaçlarıyla sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize itibar edilerek otomatik ve kısmen otomatik yollarla işlendiğini bilgilerinize sunarız.

1. İŞLENEN KULLANICI VERİLERİ

Vitabiotics, Kullanıcılar’ın verilerinin işlenmesi süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 

Bu faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler ve bu verilerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir; 

Kullanıcı’nın 
Kimlik Bilgisi:Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
Lokasyon Bilgisi:Yaşadığı şehir, ilçe (teslimat adresi)
İletişim Bilgisi :cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
Finansal Bilgi:Vergi dairesi, fatura bilgileri
Müşteri/Üye Bilgisi:Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, ticari iletişim izni, siparişe ilişkin bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgisi :Şifre, parola bilgileri.
Pazarlama Bilgisi:Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı kısa mesaj, elektronik posta mesajları
İşitsel veriÇağrı merkezi kayıtları
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiKullanıcılar’ın elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Vitabiotics tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
İtibar Yönetimi BilgisiKullanıcılar’ın satın almış oldukları ürünlere ilişkin web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2. KULLANICI VERİLERİNİN HANGİ AMAÇLA VE KAPSAMDA İŞLENECEĞİ

Kullancılar’ın kişisel verileri; 

 • Vitabiotics ürün ve hizmetlerine ilişkin İnternet Sitesi’nde yayınlanmak üzere görüş ve yorumlar oluşturmak;
 • Oluşturulan görüş ve yorumları Vitabiotics ürünlerinin tanıtımı ile ilişkili mecralarda yayınlamak;
 • İnternet Sitesi üzerinden işlem yapan Kullanıcılar’ın kişisel verilerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak;
 • İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ilişkin gerektiğinde Kullanıcılar ile iletişime geçmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik ortamda İnternet Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İnternet Sitesi’nin kullanımını iyileştirmek ve kullanıcıların özel tercih ve ilgi alanlarına göre çalışmalar ve gösterimler yapmak, hizmetlerini geliştirmek ve Kullanıcılar’a daha iyi hizmet sağlayabilmek, 
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
 • Kullanıcı’nın bu konuda rızasının alınmış olması kaydıyla Kullanıcı’ya Vitabiotics ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve sair konularda ticari elektronik iletiler göndermek
 • Kullanıcı memnuniyetini artırmak, İnternet Sitesi’nden alışveriş yapan Kullanıcıları tanıyabilmek ve Kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin Kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. KULLANICI VERİLERİNİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kullanıcılar’ın kişisel verileri tamamen otomatik (çevrimiçi formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya kısmen otomatik (fiziki formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanacaktır.

Kişisel veriler kullanıcıların açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; 

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi 
 • veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 •  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veya
 •  Kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hallerinden herhangi birisine istinaden kullanıcıların açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

4. KULLANICI VERİLERİNİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kullanıcıların kişisel verileri; 

 • kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 
 • Vitabiotics’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde, 
 •  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde, 
 • Vitabiotics’in meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde, 
 • İnternet Sitesi’nin daha iyi hizmet sağlayabilmesi ve Vitabiotics ürün ve hizmetlerinin geliştirmesi maksadıyla yapılacak iş birlikleri kapsamında; yurt içinde veya yurt dışında bulunan grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarına,
 •  kanunen yetkili kamu kurumlarına, idarelere ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. KULLANICI VERİLERİNİN SAKLANMA ŞEKLİ

Vitabiotics tarafından işlenen kullanıcı verileri özel şifreleme sistemi ile şifrelenmektedir. Bu şifreleme metodu ile bilgi okunamaz hale getirilmiş olur ve sadece kodlama anahtarı olan yetkililer tarafından bu kurallar çerçevesinde okunabilecektir. Bütün belgeler güvenlik kontrolleriyle kayıt altına alınmaktadır.

6. KULLANICI VERİLERİNİN SAKLANMA SÜRELERİ

Vitabiotics işlediği kullanıcı verilerini ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak saklamaktadır. Vitabiotics işlediği kullanıcı verilerinin saklanmasında aşağıdaki sürelere itibar edecektir.

Kişisel Veri TürüSaklama SüresiHukuki Dayanak
Çağrı Merkezi ses kayıtları3 yıl6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve siparişlere ilişkin kayıtlar10 yıl6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkim kayıtlar10 yıl6102 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Ticari elektronik ileti onay kayıtlarıOnayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Kullanıcılar’ın kişisel verileriKullanıcı’nın Vitabiotics ile ilişkisinin sona ermesini takip eden 10 yıl.6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri2 yıl5651 sayılı kanun
ÇerezlerEn fazla 2 yıl
Kullanıcı yorumlarıKullanıcı’nın silme talebine kadar
İş başvurusu amacıyla alınan bilgiler ve/veya özgeçmişler1 yıl

7. RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

Vitabiotics, kullanıcı verilerinizi; Vitabiotics’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Vitabiotics’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

8. KULLANICI VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Vitabiotics işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7 ve 17. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kullanıcı verilerinin silinmesi; kullanıcı verilerinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kullanıcı verilerinin yok edilmesi; kullanıcı verilerinin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kullanıcı verilerinin anonim hale getirilmesi, kullanıcı verilerinin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

9. ÇEREZLER

İnternet Sitesi’nde; Kullancılar’a kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerezler (cookies) (“Çerezler”) kullanılmaktadır. 

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel veriler ve bunların saklama süreleri konusunda Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

10. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARI

Vitabiotics üzerinden kişisel verileri işlenen Kullanıcılar, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Vitabiotics’in info@eskisite.vitabiotics.com.tr adresine yazılı olarak başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

11. BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

Kullanıcılar, Kanun’un, Kullanıcılar’ın haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan aşağıdaki formu doldurarak, üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@vitabiotics.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.

12. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Vitabiotics, bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

KİŞİSEL VERİ İŞLEMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Senin Vitaminin Hangisi?

X