VITABIOTICS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VITABIOTICS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜKETİCİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Vitabiotics Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

  1. İşlenen Kişisel Veriler 

Vitabiotics ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, yaş, boy, kilo 
  • İletişim Bilgileri: Telefon numarası
  • Sağlık Bilgileri: Kemik yoğunluğu sonucu 
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu ile aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 ve 6. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

VERİ KATEGORİSİ AMAÇHUKUKİ SEBEP 
Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriPazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi KVKK madde 5 uyarınca açık rıza alınması 
Sağlık BilgileriKemik ölçümünün sır saklama yükümlülüğü bulunan kişilerce KVKK md. 6/3’te belirtilen istisnai hallere dayanılarak yapılması.KVKK md. 6/3 kapsamında açık rıza alınmaksızın.
Sağlık Bilgileri  Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesiKVKK madde 6 uyarınca açık rıza alınması
  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki; yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara, tedarikçilere, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

  • KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız ve Haklarınızın Kullanım Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçeyle İçerenköy Mh.Umut Sk.And Ofis St.N.10-12/70 Ataşehir adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eskisite.vitabiotics.com.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Vitabiotics Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca “Vitabiotics Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Tüketiciler için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla 11/10/2021- 30/11/2021 tarih aralığında işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. 

Kimlik, iletişim ve sağlık verilerimin pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesine açık rıza veriyorum. 

Ad, Soyad : 

Tarih : 

İmza : 

Senin Vitaminin Hangisi?

X