Kamera KVKK

VITABIOTICS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAMERA KAYIT SÜRECİNE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Vitabiotics Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”, “Şirket” veya “Vitabiotics”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Vitabiotics, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kamera kayıtlarına yönelik görsel verilerinizi, şirket içerisindeki güvenliğin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin birinci maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve ilişkili hizmet sağlayıcı firma ile paylaşılabilecektir.

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Vitabiotics ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız ve Haklarınızın Kullanım Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçeyle İçerenköy Mh.Umut Sk.And Ofis St.N.10-12/70 Ataşehir adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@vitabiotics.com.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. 

Senin Vitaminin Hangisi?

X