VITABIOTICS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VITABIOTICS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKET KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Vitabiotics Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Vitabiotics tarafından düzenlenen ankete katılım sağlamanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, imza bilgisi
  • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi,
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu ile aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 ve 6. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

VERİ KATEGORİSİAMAÇHUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriPazar analiz çalışmalarının yürütülmesi Kampanyalar ve yeni ürünler hakkında bilgilendirme yapılmasıKVKK madde 5 uyarınca açık rıza alınması
  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki; yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara, tedarikçilere, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

  • KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız ve Haklarınızın Kullanım Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçeyle Barbaros Mah. Begonya Sk. Nida Kule K. Ataşehir Blk.No:1/107 Ataşehir İstanbul, Türkiye adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle …………. elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu muvafakatnameyle, vermiş olduğum iletişim bilgilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında Vitabiotics Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak her türlü ürün ve hizmetlere dair çeşitli bilgilendirme, etkinlik daveti, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla reddetme hakkımı kullanıncaya kadar tarafıma e-posta, SMS, MMS, telefon, sair elektronik araç ve posta yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri) gönderilmesi için kullanılmasına ve gerektiğinde ticari elektronik iletiye ilişkin diğer kayıtların Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Vıtabıotıcs Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Anket Katılımcıları İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kimlik bilgilerimin, iletişim bilgilerimin, pazar analiz çalışmalarının yürütülmesi ve  kampanyalar ve yeni ürünler  hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesine

☐ Açık rıza veriyorum.             ☐ Açık rıza vermiyorum.

Senin Vitaminin Hangisi?

X